1960

Ianuarius Februarius Martius Aprilis Maius Iunius
Ve 1 Circumcisio Christi Lu 1 Ma 1 Ve 1 So 1 Me 1
Sa 2 Ma 2 Purificatio Mariae Me 2 Dies Pulveris Sa 2 Lu 2 Io 2
So 3 Me 3 Io 3 So 3 Dom Judica Ma 3 Ve 3
Lu 4 Io 4 Ve 4 Lu 4 Me 4 Sa 4
Ma 5 Dom Epiphanias Ve 5 Sa 5 Ma 5 Io 5 So 5
Me 6 Sa 6 So 6 Dom Invocavit Me 6 Ve 6 Lu 6 Dies Pentecostes
Io 7 So 7 Dom 5 p Epiph Lu 7 Io 7 Sa 7 Ma 7
Ve 8 Lu 8 Ma 8 Ve 8 So 8 Dom Jubilate Me 8
Sa 9 Ma 9 Me 9 Sa 9 Lu 9 Io 9
So 10 Dom 1 p Epiph Me 10 Io 10 So 10 Dom Palmarum Ma 10 Ve 10
Lu 11 Io 11 Ve 11 Lu 11 Me 11 Sa 11
Ma 12 Ve 12 Sa 12 Ma 12 Io 12 So 12 Dom Trinitatis
Me 13 Sa 13 So 13 Dom Reminiscere Me 13 Ve 13 Feria Precat Extraord Lu 13
Io 14 So 14 Septuagesima Lu 14 Io 14 Dom Viridium Sa 14 Ma 14
Ve 15 Lu 15 Ma 15 Ve 15 Soteris So 15 Dom Cantate Me 15
Sa 16 Ma 16 Me 16 Sa 16 Lu 16 Io 16
So 17 Dom 2 p Epiph Me 17 Io 17 So 17 Dom Pasces Ma 17 Ve 17
Lu 18 Io 18 Ve 18 Lu 18 Me 18 Sa 18
Ma 19 Ve 19 Sa 19 Ma 19 Io 19 So 19 Dom 1 p Trinit
Me 20 Sa 20 So 20 Dom Oculi Me 20 Ve 20 Lu 20
Io 21 So 21 Sexagesima Lu 21 Io 21 Sa 21 Ma 21
Ve 22 Lu 22 Ma 22 Ve 22 So 22 Dom Rogate Me 22
Sa 23 Ma 23 Me 23 Sa 23 Lu 23 Io 23
So 24 Dom 3 p Epiph Me 24 Io 24 So 24 Quasimodogeniti Ma 24 Ve 24 Fest Nat St Johs Baptistae
Lu 25 Dies Pauli Io 25 Ve 25 Lu 25 Me 25 Sa 25
Ma 26 Ve 26 Sa 26 Ma 26 Io 26 Fest Ascensio Christi So 26 Dom 2 p Trinit
Me 27 Sa 27 So 27 Dom Laetare Me 27 Ve 27 Lu 27 7 dormientes
Io 28 So 28 Dom Esto mihi Lu 28 Io 28 Sa 28 Ma 28
Ve 29 Ma 29 Ve 29 So 29 Dom Exaudi Me 29
Sa 30 Me 30 Dies Magni Scrutinii Sa 30 Lu 30 Io 30
So 31 Dom 4 p Epiph Io 31 Ma 31
Iulius Augustus September Oktober November December
Ve 1 Lu 1 Io 1 Sa 1 Ma 1 Festum omnium sanctorum Io 1
Sa 2 Ma 2 Ve 2 So 2 Dom 16 p Trinit Me 2 Com omnium fidel defunct Ve 2
So 3 Dom 3 p Trinit Me 3 Sa 3 Lu 3 Io 3 Sa 3
Lu 4 Io 4 Dies Dominicus So 4 Dom 12 p Trinit Ma 4 Ve 4 So 4 Dom Adventus
Ma 5 Ve 5 Lu 5 Me 5 Sa 5 Lu 5
Me 6 Sa 6 Ma 6 Io 6 So 6 Dom 21 p Trinit Ma 6
Io 7 So 7 Dies Donatus Me 7 Ve 7 Lu 7 Me 7
Ve 8 Lu 8 Io 8 Sa 8 Ma 8 Io 8
Sa 9 Ma 9 Ve 9 So 9 Dom 17 p Trinit Me 9 Ve 9
So 10 Dom 4 p Trinit Me 10 Sa 10 Lu 10 Io 10 Sa 10
Lu 11 Io 11 So 11 Dom 13 p Trinit Ma 11 Ve 11 Martinus ep. conf So 11 Dom Populus Sion
Ma 12 Ve 12 Lu 12 Me 12 Sa 12 Lu 12
Me 13 Sa 13 Ma 13 Io 13 So 13 Dom 22 p Trinit Ma 13
Io 14 So 14 Dom 9 p Trinit Me 14 Ve 14 Lu 14 Me 14
Ve 15 Lu 15 Io 15 Sa 15 Ma 15 Io 15
Sa 16 Ma 16 Ve 16 So 16 Dom 18 p Trinit Me 16 Ve 16
So 17 Dom 5 p Trinit Me 17 Sa 17 Lu 17 Io 17 Sa 17
Lu 18 Io 18 So 18 Dom 14 p Trinit Ma 18 Ve 18 So 18 Dom. Gaudete in domino
Ma 19 Ve 19 Lu 19 Me 19 Sa 19 Lu 19
Me 20 Sa 20 Ma 20 Io 20 So 20 Dom 23 p Trinit Ma 20
Io 21 So 21 Dom 10 p Trinit Me 21 Ve 21 Lu 21 Me 21
Ve 22 Lu 22 Io 22 Sa 22 Ma 22 Io 22
Sa 23 Ma 23 Ve 23 So 23 Dom 19 p Trinit Me 23 Ve 23
So 24 Dom 6 p Trinit Me 24 Sa 24 Lu 24 Io 24 Sa 24
Lu 25 Io 25 So 25 Dom 15 p Trinit Ma 25 Ve 25 So 25 Natalis Domini
Ma 26 Ve 26 Lu 26 Me 26 Sa 26 Lu 26 Fest St Stephanus Promartyris
Me 27 Sa 27 Ma 27 Io 27 So 27 Dom 24 p Trinit Ma 27
Io 28 So 28 Dom 11 p Trinit Me 28 Ve 28 Lu 28 Me 28
Ve 29 Lu 29 Io 29 Sa 29 Ma 29 Io 29
Sa 30 Ma 30 Ve 30 So 30 Dom 20 p Trinit Me 30 Ve 30
So 31 Dom 7 p Trinit Me 31 Lu 31 Sa 31